دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( تعیین ترکیب ایزوتوپهای پایدار (d18O، d2H و d13C) شورابه های میدان نفتی مارون واقع در جنوب ایران )

نویسندگان: حسین محمدزاده , حسن میرنژاد , وحید سی سخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شورابه های میدان نفتی مارون، دومین مخزن بزرگ نفتی ایران واقع در جنوب ایران، نسبت به آب دریا دارای ایزوتوپهای غنی 18O و 2H (بطور متوسط VSMOW‰ 3.7 - و VSMOW‰ 8.2) بوده و در سمت راست خط مربوط به نزولات جوی جهانی (GMWL) بر روی دیاگرام δ18O و δ2H قرارمیگیرند. در این مقاله ترکیب ایزوتوپی δ13CCH4 و δ2HCH4 برای تعیین منشأ گاز متان مورد استفاده قرار گرفته است. در مقایسه با گاز متان حاصل از فرآیندهای بیولوژیکی، متان همراه با شورابه های مارون دارای ایزوتوپ های 2H و 13C غنی شده می باشند (به ترتیب VPDB ‰ 177.8- و VPDB ‰ 43.7-). ایزوتوپهای کربن غیرارگانیکی محلول ((13CDIC = 3.6 ‰VPDB و دی اکسید کربن ( VPDB‰13CCO2 = -1.7 ) در شورابه های مارون نیز غنی شدگی نشان میدهند که میتوان آنرا به تولید و آزادشدن متان نسبت داد.

کلمات کلیدی

, شورابه های میدان نفتی مارون, ایزوتوپهای پایدار (d18O, d2H و d13C), کربن غیرارگانیکی محلول (DIC) , متان, دی اکسید کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015320,
author = {محمدزاده, حسین and حسن میرنژاد and وحید سی سخت},
title = {تعیین ترکیب ایزوتوپهای پایدار (d18O، d2H و d13C) شورابه های میدان نفتی مارون واقع در جنوب ایران},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شورابه های میدان نفتی مارون، ایزوتوپهای پایدار (d18O، d2H و d13C)، کربن غیرارگانیکی محلول (DIC) ، متان، دی اکسید کربن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ترکیب ایزوتوپهای پایدار (d18O، d2H و d13C) شورابه های میدان نفتی مارون واقع در جنوب ایران
%A محمدزاده, حسین
%A حسن میرنژاد
%A وحید سی سخت
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]