اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (3), سال (2010-2) , صفحات (31-48)

عنوان : ( کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) )

نویسندگان: محمد قربانی , علیرضا کوچکی , محمدرضا کهنسال , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ا‏ین مطالعه کاربرد پروفیل ریسک برای مدیریت ریسک محصول چغندر قند در استان خراسان شمالی بررسی شده است. برای دستیابی به پروفیل ریسک از داده‏های مربوط به 120 کشاورز چغندر کار برای دوره زمانی 86-1384 بهره گرفته شده است. برای ارزیابی خسارت‏های حاصل از هر یک از ریسک ها از دو معیار فراوانی وقوع ریسک و میزان اثر ریسک و در نهایت ماتریس ریسک استفاده شده است. نتایج نشان داد که بزرگترین نواحی ریسک، نواحی با ریسک پایین بوده است. در طول دوره زمانی مورد مطالعه، ریسک‏های ریسک حیوانات وحشی در سال 1386 و عدم دریافت به موقع وام کاهش یافته و ریسک حیوانات وحشی از سال 1384به سال 1385، نیروی کار با مهارت ناکافی، ریسک علف های هرز، کمبود نیروی کار، هزینه‏های بالای اعتبارات و کاهش یارانه ها افزایش یافته است. با توجه به یافته‏ها، استفاده از پروفیل ریسک در مدیریت ریسک‏ها و طراحی الگوها و پوشش بیمه‏ای پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, چغندر قند, ماتریس ریسک, معیار طبقه‏بندی, ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015352,
author = {قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا and کهنسال, محمدرضا and , },
title = {کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند)},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-5524},
pages = {31--48},
numpages = {17},
keywords = {چغندر قند، ماتریس ریسک، معیار طبقه‏بندی، ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند)
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A کهنسال, محمدرضا
%A ,
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2010

[Download]