شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2008 , 2008-05-13

عنوان : ( بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه )

نویسندگان: پروین اسلامی , مژگان مهدی زاده رخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سیستمهای آشوبناک رفتارهای پیچیده و غیر تناوبی از خود بروز می دهند. بررسی این رفتارها از اهمیت بسیار زیادی در سیستمهای دینامیکی و ارتعاشاتی برخوردار است. در این مقاله یک سیستم آونگ دوگانه به عنوان سیستمی که می تواند رفتار آشوبناک از خود نشان دهد، مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا لاگرانژی سیستم نوشته شد و معادلات اولر- لاگران‍ژ بدست آمد. سپس با حل معادلات بدست آمده به روش عددی و با استفاده از نرم افزار MATLAB رفتار آشوبناک آونگ دوگانه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شبیه سازی آونگ دوگانه به کمک نرم افزار دینامیکیVisual Nastaran 4D انجام شده است. به واسطه این شبیه سازی توانستیم با تغییر شرایط اولیه (جرم میله ها، شعاع دو جرم کروی و زوایایی که دو جرم با امتداد قائم می سازند.) رفتار آشوبناک را در سیستم ایجاد و مشاهده کنیم. در واقع توانستیم شرایط جدیدی را بدست آوریم که باعث ایجاد رفتار آشوبناک در سیستم آونگ دوگانه می شوند. در نهایت نتایج بدست آمده از حل معادلات لاگرانژ با نتایج عددی مقایسه شد و مشاهده شد که نتایج مطابقت بسیار خوبی دارند

کلمات کلیدی

, سیستمهای غیرخطی, آونگ دوگانه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015353,
author = {اسلامی, پروین and مژگان مهدی زاده رخی},
title = {بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2008},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستمهای غیرخطی، آونگ دوگانه، آشوب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه
%A اسلامی, پروین
%A مژگان مهدی زاده رخی
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2008
%D 2008

[Download]