اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (16), شماره (64), سال (2009-2) , صفحات (119-128)

عنوان : ( تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار) )

نویسندگان: الهام باریکانی , رویا محمدزاده , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاهداف عمده مطالعه حاضر تعیین کارایی فنی زیره کاران شهرستان سبزوار ، ترسیم مسیر بازاریابی زیره در این شهرستان و محاسبه شاخصهای بازاریابی زیره سبز است . داده ها و اطلاعات مورد نیازاز طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با تولیدکنندگان زیره در شهرستان سبزوار در سال 1385 حاصل گردید . تخمین کارایی فنی تولید کنندگان زیره با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی انجام شد . همچنین به منظور تحلیل بازار زیره ، شاخصهای بازار محاسبه و مسیر بازاریابی ترسیم گردید.. نتایج مطالعه نشان داد که کارایی فنی تولید کنندگان زیره قابل افزایش است . حاشیه های بازاریابی ، خرده فروشی ، عمده فروشی یک کیلو گرم زیره به ترتیب معادل 7000 ، 3700 و 3300 ریال محاسبه شد . همچنین مشخص گردید تولید کنندگان زیره سهم عمده ای در تعیین قیمت خرده فروشی زیره دارند . محاسبه کارایی بازار زیره سبز نیز مبین کارا نبودن بازار این محصول بوده

کلمات کلیدی

, زیره سبز , کارایی فنی , کارایی بازاریابی , شاخصهای بازاریابی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015381,
author = {الهام باریکانی and رویا محمدزاده and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار)},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {64},
month = {February},
issn = {1022-4211},
pages = {119--128},
numpages = {9},
keywords = {زیره سبز ، کارایی فنی ، کارایی بازاریابی ، شاخصهای بازاریابی ، سبزوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار)
%A الهام باریکانی
%A رویا محمدزاده
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2009

[Download]