هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: علی پورحسین , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برقراری ارتباط و تعامل بین عاملهادر یک محیط چند عاملی دینامیک مورد بررسی قرارگرفته و راه حلی برای بهبود و تسریع در این ارتباط ازائه گردیده است. با توجه به اینکه ساختار عصبی خود سازمانده Falcon: fusion architecture for learning cognition, and navigation) توانایی فرمول بندی محیط های چند عاملی را به خوبی دارا می باشد، از این شبکه برای توصیف محیط و عاملها در یک سیستم چند عاملی استفاده گردیده است. استفاده ی منفرد از این شبکه با وجود مزیتهای فراوان نسبت به راه های گذشته، دارای حجم بالای محاسباتی و به وجود آمدن حالتهای فراوان می گردد. در این مقاله بکارگیری الگوریتم ژنتیک همراه با استفاده ی همزمان از شبکه های موازی FALCON به جای یک شبکه ی حجیم، سبب بهینه شدن ارتباط بین عاملها و برآورده شدن هدف های مشترک و کم شدن حجم محاسبات گردیده است. در نهایت راه حل ارائه شده بر روی مسئله ی شکار و شکارچی پیاده سازی شده است و نتایج شبیه سازی با روش های پایه مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, ساختار عصبی خود سازمانده, سیستم های چند عاملی همکار, مسئله شکار و شکارچی, یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015388,
author = {پورحسین, علی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک- ساختار عصبی خود سازمانده-سیستم های چند عاملی همکار-مسئله شکار و شکارچی- یادگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک
%A پورحسین, علی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]