علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (2), شماره (2), سال (2007-6) , صفحات (1-8)

عنوان : ( مطالعه اثر کاتالیست ، زمان رشد و مواد فعال سطحی بر روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا )

نویسندگان: مجید پاکیزه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، سیلیکای پلیمری متخلخل باساختار آمورف که در ساخت غشاء های نانوپروس و کاتالیست کاربرد دارد، با استفاده از پلیمریزاسیون تترا اتیل ارتو سیلیکات (TEOS) در روش سل- ژل سنتز گردید. شرایط اسیدی منجر به تولید ذرات کوچکتر شده اما در شرایط بازی اندازه آنها افزایش می یابد. اثر ماده فعال سطحی از نوع کاتیونی به نام ستیل پیریدینیوم بروماید(CPB) به عنوان عامل هدایت کننده ساختار سیلیکا با نقش جلو گیری کنندگی از تجمع نامطلوب ذرات سیلیکا و در نتیجه افزایش سطح وی‍‍ژه سیلیکا با آزمایش جذب فیزیکی نیتروژن مطالعه گردید. در شرایط بازی به دلیل تشکیل ذرات بزرگتر، سطح مساحت سیلیکا در حدود یک پنجم نمونه اسیدی به دست آمد. نتایج آزمایش 29Si- NMR نشان داد که زمان رشد تا 3 هفته بر روی میزان شاخه دار شدن ذرات سیلیکا به دست آمده در شرایط اسیدی، تاثیر دارد. فرآیند کلسیناسیون که در طی آن گروه های آلی و ماده فعال سطحی CPBاز داخل ذرات سیلیکا سوخته و خارج می گردد، با استفاده از تکنیکهای TGA و DTA مطالعه گردید.

کلمات کلیدی

, پلیمر معدنی سیلیکا, سل- ژل, نانو ذرات, ماده فعال سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015428,
author = {پاکیزه, مجید},
title = {مطالعه اثر کاتالیست ، زمان رشد و مواد فعال سطحی بر روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2007},
volume = {2},
number = {2},
month = {June},
issn = {1016-3255},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {پلیمر معدنی سیلیکا، سل- ژل، نانو ذرات، ماده فعال سطحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر کاتالیست ، زمان رشد و مواد فعال سطحی بر روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا
%A پاکیزه, مجید
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2007

[Download]