مهندسی شیمی ایران, دوره (8), شماره (45), سال (2010-3) , صفحات (85-94)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر جذب سطحی جیوه از فاز مایع توسط جاذب های کربنی )

نویسندگان: محمد ذبیحی , علی احمدپور , علی حقیقی اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بشر با دستیابی به علم و فناوری های جدید اگرچه ابزار زندگی بهتری را برای خود فراهم نموده، لیکن از سوی دیگر باعث تخریب و به خطر انداختن محیط زندگی خود نیز شده است. یکی از آلودگی های محیط زیستی که همواره بشر و دیگر موجودات زنده را تهدید می کند آلودگی ناشی از یون جیوه می باشد که در این مقاله به بررسی جذب سطحی این ماده سمی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است. از موثر ترین روش های حذف این یون سمی از فاز گاز و مایع، تکنیک جذب سطحی توسط جامدهای متخلخل بوده که در این میان جاذب های کربنی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. با توجه به اهمیت موضوع مذکور، در مقاله حاضر عوامل موثر در حذف جیوه از فاز مایع توسط جاذب های کربنی مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, جذب سطحی, جیوه, کربن فعال, فاز مایع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015439,
author = {محمد ذبیحی and احمدپور, علی and علی حقیقی اصل},
title = {بررسی عوامل موثر بر جذب سطحی جیوه از فاز مایع توسط جاذب های کربنی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {45},
month = {March},
issn = {1735-5400},
pages = {85--94},
numpages = {9},
keywords = {جذب سطحی،جیوه، کربن فعال، فاز مایع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر جذب سطحی جیوه از فاز مایع توسط جاذب های کربنی
%A محمد ذبیحی
%A احمدپور, علی
%A علی حقیقی اصل
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2010

[Download]