پژوهشنامه بازرگانی, دوره (11), شماره (41), سال (2007-2) , صفحات (125-150)

عنوان : ( تاثیر زیر ساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمدحسین مهدوی عادلی , سعید اللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیر ساخت های ضعیف حمل و نقلی و خدمات غیرکارا در افزایش هزینه ها و زمان رسیدن به مقصد بطور مستقیم انعکاس می یابد. ایجاد یک بهبود و تحول در زیرساخت کشوری می تواند تفاوت زیادی در هزینه ها و تجارت از خود بر جای بگذارد. چنانچه مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که افزایش 10 درصدی در هزینه های حمل و نقل (بعلت وجود زیرساخت های ضعیف و ناکارآمد) باعث کاهش20 درصدی جریان تجاری شده است. در این مقاله در جستجوی کمی نمودن تاثیر زیرساخت های حمل و نقلی(ریلی و جاده ای) منطقه اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران با سایر کشورهای عضو اکو بوده ایم. فرض بر این است که ارتباط مثبت و معنی داری بین سطح زیرساخت های حمل ونقلی و جریان تجاری برقرار است. لذا با بکارگیری داده های ترکیبی و مدل جاذبه نشان داده ایم که افزایش هزینه های حمل ونقل (فاصله جغرافیایی) حجم تجاری را کاهش داده و تاثیر وجود زیرساخت های حمل و نقلی نیز باعث افزایش جریان تجاری شده است.

کلمات کلیدی

, زیر ساخت ها , و هزینه حمل و نقل, تجارت, مدل جاذبه , داده های ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015441,
author = {هوشمند, محمود and مهدوی عادلی, محمدحسین and سعید اللهی},
title = {تاثیر زیر ساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2007},
volume = {11},
number = {41},
month = {February},
issn = {1735-0794},
pages = {125--150},
numpages = {25},
keywords = {زیر ساخت ها ، و هزینه حمل و نقل، تجارت، مدل جاذبه ، داده های ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زیر ساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو
%A هوشمند, محمود
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A سعید اللهی
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2007

[Download]