روستا و توسعه, دوره (12), شماره (2), سال (2009-6) , صفحات (87-111)

عنوان : ( سنجش رضایت مندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی )

نویسندگان: لطفعلی آذری , محمود هوشمند , سمیه سادات نقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به لزوم توسعه متوازن کشور و در راستای بهره گیری بیشتر از بخش تعاون، بررسی علمی نقش و جایگاه تعاونی های مرزنشینان خراسان رضوی با موقعیت ویژه این استان در هم جواری با دو کشور ترکمنستان و افغانستان در شمال شرق کشور دارای اهمیتی ویژه است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است و از نظر روش، تحقیق اسنادی و میدانی به شمار می رود. با توجه به کارکردهای متنوع شرکت های تعاونی مرزنشینان، از یافته های پژوهش چنین برمی آید که در عمل، عملکرد اقتصادی این تعاونی ها در میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد خانوار چندان موفقیت آمیز نبوده و در مجموع، در مقایسه با سایر موارد و کارکردها، با رضایتمندی کمتر اعضای تعاونی ها همراه شده است.

کلمات کلیدی

, رضایتمندی, شرکت های تعاونی, مرزنشینان, خراسان رضوی (استان), سنجش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015443,
author = {لطفعلی آذری and هوشمند, محمود and سمیه سادات نقوی},
title = {سنجش رضایت مندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2009},
volume = {12},
number = {2},
month = {June},
issn = {1563-3322},
pages = {87--111},
numpages = {24},
keywords = {رضایتمندی،شرکت های تعاونی، مرزنشینان، خراسان رضوی (استان)، سنجش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش رضایت مندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی
%A لطفعلی آذری
%A هوشمند, محمود
%A سمیه سادات نقوی
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2009

[Download]