پژوهشنامه بازرگانی, دوره (14), شماره (53), سال (2010-3) , صفحات (131-158)

عنوان : ( اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی )

نویسندگان: احمد صباحی , سید سعید ملک الساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارایه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط موسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است. نتایج برآورد مدل تحقیق، گویای این است که اگرچه در کشورهای پر درآمد و کشورهای دارای درآمد متوسط کنترل فساد با رشد اقتصادی ارتباط مثبت معناداری دارد، در کشورهای کم درآمد این ارتباط منفی و معنادار است.

کلمات کلیدی

, فساد مالی, رشد اقتصادی, داده های تابلوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015485,
author = {صباحی, احمد and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2010},
volume = {14},
number = {53},
month = {March},
issn = {1735-0794},
pages = {131--158},
numpages = {27},
keywords = {فساد مالی; رشد اقتصادی; داده های تابلوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی
%A صباحی, احمد
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2010

[Download]