کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2007-02-21

عنوان : ( تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , زهرا گلریز ضیائی , حمیدرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر به رتبه بندی نواحی مختلف شهر مشهد بر اساس 40 شاخص در گروه های آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی - تجاری ، رفاه خانوار ، رفاه اجتماعی ، زیرساختی و توسعه نیافتگی پرداخته شده است .برای دستیابی به اهداف مطالعه از از روش های تحلیل تاکسونومی عددی و مولفه های اصلی استفاده شده است. بدین گونه که نخست با بکارگیری روش تاکسونومی عددی نواحی مشهد را بر اساس هر گروه از شاخص ها رتبه بندی شده و پس از آن با استفاده از روش مولفه‌های اصلی برای شاخص های موجود در هر گروه دو مولفه اصلی تعریف و با اعمال روشهای تاکسونومی و موریس بر روی این مولفه ها به رتبه بندی نواحی مشهد بر اساس کلیه شاخص ها انجام گرفته است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به رتبه بندی نهایی هیچ یک از نواحی از سطح توسعه یافتگی مطلوبی برخوردار نیستند ، بطوریکه درجه توسعه یافتگی تمامی نواحی زیر 50% قرار دارد. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان دهنده حذف نواحی واقع در منطقه یک در اکثر بررسی ها به علت فاصله زیاد ناشی از توسعه یافتگی آنها می باشد ، بنابراین می توان اینگونه استنباط کرد که در هنگام اجرای برنامه های توسعه شهری بین این نواحی و نواحی دیگر عدالت برقرار نشده و رسیدگی بیشتر به این نواحی و توجه کمتر به نواحی دیگر باعث بوجود آمدن نوعی دوگانگی منطقه‌ای بین این نواحی و سایر نواحی مشهد شده است. با توجه به نتایج این مطالعه ، در تمامی گروه ها و نیز رتبه بندی نهایی ناحیه سه واقع در منطقه شش به عنوان یکی از محرومترین نواحی شهر مشهد می باشد و بنابراین این ناحیه نسبت به نواحی دیگر نیازمند توجه بیشتری است.

کلمات کلیدی

, تحلیل تاکسونومی , روش مولفه های اصلی , روش موریس , رتبه بند ی نواحی , مشهد , توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015492,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and زهرا گلریز ضیائی and حمیدرضا باقری},
title = {تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد},
booktitle = {کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {تحلیل تاکسونومی ، روش مولفه های اصلی ، روش موریس ، رتبه بند ی نواحی ، مشهد ، توسعه یافتگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A زهرا گلریز ضیائی
%A حمیدرضا باقری
%J کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2007

[Download]