علوم کشاورزی ایران, سال (2009-9)

عنوان : ( طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , مهدی خجسته پور , محسن شاکری , رسول خدابخشیان کارگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور می باشد در ایران پسته به وسیله ماشین پوست کنی از نوع پیچی پوست گیری می شود. این پوست کن ها که بدون در نظر گرفتن خواص مکانیکی پسته ساخته شده اند درصد قابل توجهی از پسته را می شکنند. در این راستا یک ماشین پوست کن پسته که سه عمل پوست گیری شستشو ونم گیری را به طور هم زمان انجام می دهد طراحی وساخته شد. آزمون و ارزیابی ماشین در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کرت های کاملا تصادفی در چها تکرار انجام شد. راندمان پوست گیری ماشین و درصد شکستگی پسته در زمان انجام آزمون مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت و در نهایت تیمار سرعت 7 متر برثانیه و محتوای رطوبتی 1/4 درصد به عنوان بهترین تیمار انتخاب گردید.

کلمات کلیدی

پسته خواص مکانیکی ماشین پوست کن نیروی گریز از مرکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015493,
author = {بیاتی, محمدرضا and خجسته پور, مهدی and شاکری, محسن and خدابخشیان کارگر, رسول},
title = {طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2009},
month = {September},
issn = {5652-1017},
keywords = {پسته خواص مکانیکی ماشین پوست کن نیروی گریز از مرکز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته
%A بیاتی, محمدرضا
%A خجسته پور, مهدی
%A شاکری, محسن
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2009

[Download]