سمینار تخصصی بررسی مسائل اقتصادی نیشکر و صنایع وابسته به آن , 2009-07-14

عنوان : ( پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , میترا ژاله رجبی , فرزانه صالحی رضاابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر با استفاده از داده های مربوط به عملکرد نیشکر و واردات شکر که از سایت سازمان FAO گردآوری شده است با بکارگیری روش ARIMA و شبکه های عصبی میزان عملکرد نیشکر و میزان واردات شکر برای سالهای 2007 تا 2012 پیشبینی شده است. نتایج نشان داد که بر اساس کلیه معیارها ( ریشه میانگین مربع خطا، میانگین قدرمطلق خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا) شبکه عصبی مصنوعی با ساختار انتخاب شده به میزان قابل توجهی دقیق تر از الگویARIMA است. بر اساس نتایج حاصله در طی سالهای مورد پیشبینی عملکرد نیشکر کاهش و واردات آن افزایش خواهد یافت. از آنجا که طی بر نامه اول و دوم توسعه در زمینه افزایش تولید نیشکر و گسترش صنایع جانبی آن سرمایه گذاری قابل زیادی انجام شده است اتخاذ سیاستهای که مانع تشدید روند واردات و افزایش عملکرد این محصول شود ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, شکر , واردات , شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015494,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and ژاله رجبی, میترا and صالحی رضاابادی, فرزانه},
title = {پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی},
booktitle = {سمینار تخصصی بررسی مسائل اقتصادی نیشکر و صنایع وابسته به آن},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شکر ، واردات ، شبکه عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A ژاله رجبی, میترا
%A صالحی رضاابادی, فرزانه
%J سمینار تخصصی بررسی مسائل اقتصادی نیشکر و صنایع وابسته به آن
%D 2009

[Download]