سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین در برش حمام قلعه بر اساس اینوسرامیدها )

نویسندگان: ترانه توکلی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش جهت بررسی ماکروفسیلهای سازند آبدراز واقع در نزدیکی روستای حمام قلعه در شرق حوضه رسوبی کپه داغ، مطالعاتی بر روی خانواده Inoceramidae صورت گرفت و به دنبال آن تعداد 50 نمونه از این خانواده در محدوده مطالعاتی به دست آمد. در نهایت 6 جنس و 11 گونه از این خانواده شناسایی شد که بر اساس آن بایوزوناسیون محدوده مطالعاتی تعیین و سن تقریبی آن از تورنین پیشین تا سانونین پیشین گزارش می گردد.

کلمات کلیدی

ماکروفسیل سازند آبدراز حمام قلعه Inoceramidae بایوزوناسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015505,
author = {ترانه توکلی and علی اصغر آریایی and عاشوری, علیرضا},
title = {زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین در برش حمام قلعه بر اساس اینوسرامیدها},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماکروفسیل سازند آبدراز حمام قلعه Inoceramidae بایوزوناسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین در برش حمام قلعه بر اساس اینوسرامیدها
%A ترانه توکلی
%A علی اصغر آریایی
%A عاشوری, علیرضا
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]