سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( مطالعه زیست چینه ای کرتاسه پسین با تکیه بر خارپوستان در شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: ترانه توکلی , علی اصغر آریایی , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، از خارپوستان برای بررسی و مطالعه زیست چینه ای طبقات کرتاسه پسین سازند آبدراز در قسمتهای شرقی حوضه رسوبی کپه داغ استفاده شده است. محدوده مطالعاتی با مختصات جغرافیایی 746800x: و 4090261y: در شمال شرقی مشهد قرار گرفته است. با مطالعه 43 نمونه فسیلی از جنس Echinocorys و شناسایی 5 گونه از آن، سن تورونین تا سانتونین در محدوده مطالعاتی تعیین شد.

کلمات کلیدی

کرتاسه پسین خارپوستان کپه داغ سازند آبدراز Echinocorys
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015506,
author = {ترانه توکلی and علی اصغر آریایی and عاشوری, علیرضا},
title = {مطالعه زیست چینه ای کرتاسه پسین با تکیه بر خارپوستان در شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کرتاسه پسین خارپوستان کپه داغ سازند آبدراز Echinocorys},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زیست چینه ای کرتاسه پسین با تکیه بر خارپوستان در شرق حوضه کپه داغ
%A ترانه توکلی
%A علی اصغر آریایی
%A عاشوری, علیرضا
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]