بیمه و کشاورزی, دوره (6), شماره (22), سال (2010-1) , صفحات (51-65)

عنوان : ( بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگور )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , علی رهنما ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناخت عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر در فرآیند پذیرش بیمه در شهرستان قوچان، انجام گرفته است. حجم نمونه انتخابی 30 عدد و به صورت تصادفی داده ها از طریق پرسشنامه تکمیل گردیده اند.سپس داده های بدست آمده برای تجزیه و تحلیل با الگوی لاجیت مورد برآورد قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد ، متغیرهایی مانند سطح زیرکشت انگور و نوع منبع درآمدی بر پذیرش بیمه محصولات از سوی کشاورزان تاثیر منفی می گذارد. از سوی دیگر میزان تحصیلات، سطح درآمد، دانش فنی-زراعی کافی برای کشت محصولات، استفاده از خدمات ترویجی و سن متغیرهایی هستند که بر پذیرش بیمه محصولات از سوی کشاورزان تاثیر مثبت می گذارد و سایر عوامل مورد بررسی تاثیر معنی داری بر پذیرش یا عدم پذیرش بیمه در بین کشاورزان ندارد.

کلمات کلیدی

, عوامل اجتماعی- اقتصادی, شهرستان قوچان, پذیرش یا عدم پذیرش بیمه, الگوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015527,
author = {کهنسال, محمدرضا and رهنما, علی},
title = {بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگور},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2010},
volume = {6},
number = {22},
month = {January},
issn = {1254-5841},
pages = {51--65},
numpages = {14},
keywords = {عوامل اجتماعی- اقتصادی، شهرستان قوچان، پذیرش یا عدم پذیرش بیمه، الگوی لاجیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگور
%A کهنسال, محمدرضا
%A رهنما, علی
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2010

[Download]