بیمه و کشاورزی, دوره (6), شماره (20), سال (2009-9) , صفحات (27-47)

عنوان : ( بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغداران )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , حسن عاقل , سمانه سادات همراز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید محصولات کشاورزی همواره با مخاطرات و مشکلاتی همراه بوده است. از جمله دخالت های دولتی که موجب کاهش این ریسک و بهبود توزیع درآمد کشاورزان می شود، استفاده از خدمات ترویجی و خدمات صندوق بیمه محصولات کشاورزی است. در این تحقیق، به بررسی تاثیر بیمه و خدمات ترویجی، بر نابرابری درآمدی باغداران پرداخته شده است. داده های مورد نیاز، از طریق تکمیل 90 پرسشنامه از باغداران شهرستان نیشابور، با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی در سال 1386 به دست آمده است. برای بررسی نابرابری درآمدی از واریانس لگاریتمی تولید (رابطه شوراکز )، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیمه و ترویج، تاثیر چندانی بر تولید باغداران سیب نداشته است، از سویی نابرابری درآمدی باغداران استفاده کننده از بیمه و خدمات ترویجی، افزایش داشته است که نشان می دهد، بیمه و ترویج بر کاهش نابرابری درآمدی بهره برداران تاثیر منفی دارد.

کلمات کلیدی

, بیمه, خدمات ترویجی, توزیع درآمد, رابطه شوراکز, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015528,
author = {کهنسال, محمدرضا and عاقل, حسن and همراز , سمانه سادات },
title = {بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغداران},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {20},
month = {September},
issn = {1254-5841},
pages = {27--47},
numpages = {20},
keywords = {بیمه، خدمات ترویجی، توزیع درآمد، رابطه شوراکز، شهرستان نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغداران
%A کهنسال, محمدرضا
%A عاقل, حسن
%A همراز , سمانه سادات
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2009

[Download]