بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-2) , صفحات (37-45)

عنوان : ( گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین )

نویسندگان: نجمه نساری , رضا قربانی , اعظم لشکری تخم مرز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات دزهای مختلف علفکش متریبیوزین (سنکور) بر گره زایی و خصوصیات رشدی گیاه نخود، آزمایشی در سال زراعی 89 درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد . فاکتورهای آزمایش عبارت بودند 100 و 125 درصد دز توصیه شده ) در خاک اتوکلاو شده و دو دز 25 و 50 ،75 ،50 ،25 ، از: کاربرد پیش رویشی علف کش متر یبیوزین در 6 دز ( 10 درصد در خاک غیر اتوکلاو شده مورد بررس ی قرار گرفت ند. اثر علفکش بر وزن خشک ریشه و ساقه، نسبت ریشه به ساقه، ارتفاع و تعداد برگ نخود معنی دار شد . بیشترین مقدار وزن خشک ریشه و ساقه، ارت فاع و تعداد برگ در شاهد (بدون علفکش و تلقیح شده با باکتری ) و کمترین مقدار در دزهای 100 و 125 درصد علفکش حاصل شد . بیشترین نسبت ریشه به ساقه در دزهای 100 و 125 دیده شد . روند تغییرات تعداد گره و وزن خشک گره در بوته معنی دار و با افزایش دز علفکش روند کاهشی داش ت که این کاهش در وزن خشک گره بیشتر مشاهده شد . تغییرات درصد نیتروژن کل بوته معنی دار بود و با افزایش دز علفکش روند کاهشی داشت.

کلمات کلیدی

, حبوبات, خصوصیات رشدی, علفکش های گروه تیوماربامات, ریزوبیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015529,
author = {نساری, نجمه and قربانی, رضا and لشکری تخم مرز, اعظم},
title = {گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-7713},
pages = {37--45},
numpages = {8},
keywords = {حبوبات، خصوصیات رشدی، علفکش های گروه تیوماربامات، ریزوبیوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین
%A نساری, نجمه
%A قربانی, رضا
%A لشکری تخم مرز, اعظم
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]