بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-2) , صفحات (71-79)

عنوان : ( اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز )

نویسندگان: ریحانه عسگرپور , رضا قربانی , علیرضا کوچکی , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بدلیل مشکلات ایجاد شده توسط علف کش ها، تمایل شدیدی برای توسعه رو ش های جایگزین برای کنترل عل ف های هرز وجود دارد . بهمین 1386 در مزرعه تحقیقاتی دان شکده کشاورزی - منظور، برای بررسی اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر جمعیت علفهای هرز، آزمایشی در سال زراعی 87 دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد . این آزمایش بصورت کرت های خرد شده و در قالب بلو ک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . تیمار آفتابدهی 300 و 600 گ رم در مترمربع ) در ، (آفتابدهی با نایلون شفاف و نایلون سیاه و بدون پوشش نایلون ) در کرت اصلی و مقادیر مختلف مالچ کاه جو ( 0 کرت های فرعی قرار گرفتند . با مطالعه جمعیت علف های هرز مزرعه، 17 گونه علف هرز شناسایی شدند که عمدتا پهن برگ یکساله بودند . نتایج نشان داد که آفتابدهی با نایلون شفاف و سیاه جمعیت علفهای هرز را در یک روز پس از جمع آوری صفحات نایلون بطور معنی داری کاهش داد . پس از اعمال مالچ کاه، مشاهده شد که تراکم و زیست توده علفهای هرز در تیمار آفتابدهی با نایلون شفاف بطور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت . کاربرد مالچ کاه، تأثیر معنی داری بر تراکم علفهای هرز نداشت که به مقادیر پایین کاه بکار رفته نسبت داده شد ، ولی زیست توده علفهای هرز در انتهای فصل در 52 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت . اثر متقابل آفتابدهی و مالچ کاه جو بر زیست / 48 و 90 / تیمارهای 300 و 600 گرم کاه در متر مربع به ترتیب 31 توده علفهای هرز فقط در نمونه گیری 90 روز پس از اعمال مالچ کاه معنی دار بود، بط وریکه کمترین زیست توده علفهای هرز در کر ت های آفتابدهی شده با نایلون شفاف و بدون پوشش مالچ مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, صفحات پلی اتیلن, بقایای گیاهی, دگرآسیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015530,
author = {عسگرپور, ریحانه and قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-7713},
pages = {71--79},
numpages = {8},
keywords = {صفحات پلی اتیلن، بقایای گیاهی، دگرآسیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز
%A عسگرپور, ریحانه
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]