سیزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی و مواد , 2009-11-17

عنوان : ( معرفی یکی از مشتقات تریازول به نام ....به عنوان بازدارنده جدید فولادهای کم کربن در محیط اسیدی )

نویسندگان: سپیده خندان دل , نوشین سادات آیتی , مجتبی مؤمنی , محمدهادی مؤید , علی داوودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق عملکرد یکی از مشتقات تریازول به نام : به عنوان یک بازدارنده (Z)-3-[(3-methyl)-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)sulfanyl]-2-propenoic-acid 0/1 مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون ها در شرایط بدون M HCl در محیط CK ی جدید خوردگی فولاد کم کربن 15 500 بوسیله تکنیک های ثبت پتانسیل ppm 400 و ،300 ،200 ، بازدارنده و همچنین حضور بازدارنده با غلظت های 50 وپلاریزاسیون با پتانسیل متغیر انجام شدند. نتایج نشان می دهند که (LPR) مقاومت خطی پلاریزاسیون ،(OCP) مدار باز 500 می باشد که ppm این بازدارنده بر روی هر دو شاخه آندی و کاتدی تاثیر گذار است . مقدار بیشینه تاثیر بازدارنده در 0/2104 کاهش می mA/cm 0/75 به 2 mA/cm با افزودن این مقدار بازدارنده به محلول، شدت جریان خوردگی از 2 یابد. این کاهش نرخ خوردگی بیانگر بازدهی 72 % است و انتظار می رود با افزایش غلظت بازدارنده، مقاومت به خوردگی افزایش بیشتری داشته باشد .با بررسی انجام شده برو روی مدل جذب بازدارنده، عملکرد این بازدارنده را می توان به حضور مراکز جذب سطحی چند گانه نیتروژن نسبت داد.

کلمات کلیدی

, خوردگی, بازدارنده ها, تریازول, فولاد کم کربن, محیط اسیدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015555,
author = {خندان دل, سپیده and آیتی, نوشین سادات and مؤمنی, مجتبی and مؤید, محمدهادی and علی داوودی},
title = {معرفی یکی از مشتقات تریازول به نام ....به عنوان بازدارنده جدید فولادهای کم کربن در محیط اسیدی},
booktitle = {سیزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی و مواد},
year = {2009},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {خوردگی، بازدارنده ها، تریازول، فولاد کم کربن، محیط اسیدی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی یکی از مشتقات تریازول به نام ....به عنوان بازدارنده جدید فولادهای کم کربن در محیط اسیدی
%A خندان دل, سپیده
%A آیتی, نوشین سادات
%A مؤمنی, مجتبی
%A مؤید, محمدهادی
%A علی داوودی
%J سیزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی و مواد
%D 2009

[Download]