پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (3), شماره (3), سال (2002-12) , صفحات (169-175)

عنوان : ( محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم )

نویسندگان: حمدالله صالحی , محمد حسینی , ناصر شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار الکترونی و چگالی حالتهای جزئی و کل در تیتانات باریم مکعبی مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شده (FP-LAPW) هوهنبرگ, کوهن و شم با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انجام گرفته است. نتایج حاصل سازگاری خوبی با نتایج تجربی و تئوری بدست آمده از روشهای دیگر دارد.

کلمات کلیدی

, ساختار الکترونی, تیتانات باریم, FP-LAPW, نظریه تابعی چگالی, بارالکتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015583,
author = {صالحی, حمدالله and حسینی, محمد and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2002},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {1682-6957},
pages = {169--175},
numpages = {6},
keywords = {ساختار الکترونی; تیتانات باریم; FP-LAPW; نظریه تابعی چگالی; بارالکتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم
%A صالحی, حمدالله
%A حسینی, محمد
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2002

[Download]