علوم و صنایع کشاورزی, دوره (1), شماره (18), سال (2004-11) , صفحات (95-98)

عنوان : ( تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر... )

نویسندگان: عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر...

کلمات کلیدی

تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015587,
author = {ناصریان, عباسعلی},
title = {تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر...},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {1},
number = {18},
month = {November},
issn = {1029-4791},
pages = {95--98},
numpages = {3},
keywords = {تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر...},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر...
%A ناصریان, عباسعلی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]