صنعت شیر, دوره (1), شماره (1), سال (2004-5) , صفحات (36-39)

عنوان : ( نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیک )

نویسندگان: عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیک

کلمات کلیدی

نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015589,
author = {ناصریان, عباسعلی},
title = {نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیک},
journal = {صنعت شیر},
year = {2004},
volume = {1},
number = {1},
month = {May},
issn = {2254-2635},
pages = {36--39},
numpages = {3},
keywords = {نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیک
%A ناصریان, عباسعلی
%J صنعت شیر
%@ 2254-2635
%D 2004

[Download]