علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (61-67)

عنوان : ( بررسی اثرهورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریز غده سیب زمینی )

نویسندگان: روناک ساسانی , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که دوران خواب در جوانه های مینی تیوبر سیب زمینی یکی از عوامل محدود کننده کشت آنها پس از برداشت غده ها است، این تحقیق با هدف اعمال تیمارهای هورمونی و درجه حرارت بر شکست خواب صورت گرفت. آزمایش در بهار سال 1387 در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس طرح آشیانه در قالب کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل هورمون های جیبرلیک اسید (در دو سطح 5/2 و 5 میلی گرم در لیتر)، زآتین (در دوسطح 5/1 و 3 میلی گرم در لیتر )، بنزیل آدنین (در دو سطح 5 و10 میلی گرم در لیتر) و شاهد (آب مقطر) و سه تیمار دمایی 5، 10 و 15 درجه سانتی گراد بودند. نتایج نشان داد صفاتی نظیر سرعت و درصد جوانه زنی، طول جوانه، تعداد جوانه های فعال، وزن غده ها، بطور معنی داری (P≤ 0.01) تحت تاثیر تیمار هورمونی و دمایی قرار گرفتند. در خصوص سرعت و درصد جوانه زنی تحت تیمارهای هورمونی، تفاوت معنی داری بین هورمون ها مشاهده نشد، اما کمترین مربوط به تیمار شاهد بترتیب با مقادیر 4/14 و11 درصد بود. بیشترین تاثیر بر طول جوانه مربوط به هورمون جیبرلین 5 میلی گرم درلیتربود. دمای 10 درجه سانتی گراد بیشترین تاثیر را بر فعال شدن جوانه ها داشت. در دمای پایین تاثیر هورمون بر صفات تحت بررسی چندان قابل توجه نبود. بیشترین و کمترین کاهش وزن غده ها به ترتیب در دمای 5 و 15 درجه سانتی گراد حاصل شد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: سرعت جوانه زنی, طول جوانه, وزن غده, تعداد جوانه فعال, جیبرلین, بنزیل آدنین, زآتین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015622,
author = {ساسانی, روناک and خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد},
title = {بررسی اثرهورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریز غده سیب زمینی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {2},
month = {October},
issn = {1029-4791},
pages = {61--67},
numpages = {6},
keywords = {واژگان کلیدی: سرعت جوانه زنی، طول جوانه، وزن غده، تعداد جوانه فعال، جیبرلین، بنزیل آدنین، زآتین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرهورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریز غده سیب زمینی
%A ساسانی, روناک
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]