علوم و صنایع کشاورزی, دوره (1), شماره (5), سال (2006-10) , صفحات (179-189)

عنوان : ( تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی )

نویسندگان: سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی

کلمات کلیدی

تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015631,
author = {قاسمی, سمانه and ناصریان, عباسعلی and آرشامی, جواد and ولی زاده, رضا and نصیری مقدم, حسن},
title = {تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {1},
number = {5},
month = {October},
issn = {1029-4791},
pages = {179--189},
numpages = {10},
keywords = {تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی
%A قاسمی, سمانه
%A ناصریان, عباسعلی
%A آرشامی, جواد
%A ولی زاده, رضا
%A نصیری مقدم, حسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]