علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (6), سال (2006-10) , صفحات (267-274)

عنوان : ( غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان )

نویسندگان: نوروزیان , رضا ولی زاده , عزیزی , هدایتی , عباسعلی ناصریان , افتخار شاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی امکان افزایش غلظت ید شیر از طریق افزودن مکمک ید به جیره غذایی گاوهای شیری تعداد 16 راس گاو هلشتاین با میانگین وزن زنده و تولید روزانه شیر به ترتیب 43+_652 و 4/2+_9/32 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند . تیمارهای غذایی شامل جیره پایهبه همراه مقادیر ...........

کلمات کلیدی

, ید, شیر, احتیاجات ید, مصرف کنندگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015637,
author = {نوروزیان and ولی زاده, رضا and عزیزی and هدایتی and ناصریان, عباسعلی and افتخار شاهرودی},
title = {غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {6},
month = {October},
issn = {1029-4791},
pages = {267--274},
numpages = {7},
keywords = {ید- شیر- احتیاجات ید- مصرف کنندگان شیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان
%A نوروزیان
%A ولی زاده, رضا
%A عزیزی
%A هدایتی
%A ناصریان, عباسعلی
%A افتخار شاهرودی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]