علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد, دوره (1), شماره (4), سال (2006-9) , صفحات (653-660)

عنوان : ( بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری )

نویسندگان: پویا زمانی , میرایی آشتیانی , عباسعلی ناصریان , غلامحیدر نیکخواه , مرادی شهر بابک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری

کلمات کلیدی

بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015638,
author = {پویا زمانی and میرایی آشتیانی and ناصریان, عباسعلی and نیکخواه, غلامحیدر and مرادی شهر بابک},
title = {بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری},
journal = {علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد},
year = {2006},
volume = {1},
number = {4},
month = {September},
issn = {1562-5559},
pages = {653--660},
numpages = {7},
keywords = {بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری
%A پویا زمانی
%A میرایی آشتیانی
%A ناصریان, عباسعلی
%A نیکخواه, غلامحیدر
%A مرادی شهر بابک
%J علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد
%@ 1562-5559
%D 2006

[Download]