علوم آب و خاک, دوره (2), شماره (9), سال (2006-2) , صفحات (201-209)

عنوان : ( بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین )

نویسندگان: پویا زمانی , میرایی آشتیانی , عباسعلی ناصریان , غلامحیدر نیکخواه , مرادی شهر بابک , اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین

کلمات کلیدی

بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015639,
author = {پویا زمانی and میرایی آشتیانی and ناصریان, عباسعلی and نیکخواه, غلامحیدر and مرادی شهر بابک and اکبری},
title = {بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2006},
volume = {2},
number = {9},
month = {February},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {201--209},
numpages = {8},
keywords = {بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین
%A پویا زمانی
%A میرایی آشتیانی
%A ناصریان, عباسعلی
%A نیکخواه, غلامحیدر
%A مرادی شهر بابک
%A اکبری
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2006

[Download]