علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-11) , صفحات (103-109)

عنوان : ( اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده )

نویسندگان: توغدری , قورچی , عباسعلی ناصریان , جعفری , آهنگری , سعید حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده

کلمات کلیدی

اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015640,
author = {توغدری and قورچی and ناصریان, عباسعلی and جعفری and آهنگری and سعید حسنی},
title = {اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {1},
month = {November},
issn = {1028-3099},
pages = {103--109},
numpages = {6},
keywords = {اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده
%A توغدری
%A قورچی
%A ناصریان, عباسعلی
%A جعفری
%A آهنگری
%A سعید حسنی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]