علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (2), شماره (4), سال (2007-10) , صفحات (149-161)

عنوان : ( اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین )

نویسندگان: بهنام صارمی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین

کلمات کلیدی

, اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه, متابولیتهای خون, تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015642,
author = {صارمی, بهنام and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
volume = {2},
number = {4},
month = {October},
issn = {1028-3099},
pages = {149--161},
numpages = {12},
keywords = {اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین
%A صارمی, بهنام
%A ناصریان, عباسعلی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]