علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (1), شماره (4), سال (2008-9) , صفحات (143-153)

عنوان : ( اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری )

نویسندگان: قاسمی نژاد , تربتی نژاد , علیرضا فروغی , سعید زره داران , عباسعلی ناصریان , بهنام صارمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری

کلمات کلیدی

اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015643,
author = {قاسمی نژاد and تربتی نژاد and فروغی, علیرضا and زره داران, سعید and ناصریان, عباسعلی and صارمی, بهنام},
title = {اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {4},
month = {September},
issn = {1028-3099},
pages = {143--153},
numpages = {10},
keywords = {اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری
%A قاسمی نژاد
%A تربتی نژاد
%A فروغی, علیرضا
%A زره داران, سعید
%A ناصریان, عباسعلی
%A صارمی, بهنام
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2008

[Download]