کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-الکترونیکی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-7) , صفحات (25-35)

عنوان : ( اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری )

نویسندگان: قاسمی نژاد , تربتی نژاد , زره داران , علیرضا فروغی , عباسعلی ناصریان , موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری

کلمات کلیدی

اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015644,
author = {قاسمی نژاد and تربتی نژاد and زره داران and فروغی, علیرضا and ناصریان, عباسعلی and موسوی},
title = {اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری},
journal = {کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-الکترونیکی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {****-0019},
pages = {25--35},
numpages = {10},
keywords = {اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری
%A قاسمی نژاد
%A تربتی نژاد
%A زره داران
%A فروغی, علیرضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A موسوی
%J کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-الکترونیکی
%@ ****-0019
%D 2008

[Download]