علوم آب و خاک, دوره (2), شماره (47), سال (2009-11) , صفحات (167-180)

عنوان : ( اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی )

نویسندگان: عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

کلمات کلیدی

, اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی, فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015645,
author = {بهلولی قائن, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
volume = {2},
number = {47},
month = {November},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {167--180},
numpages = {13},
keywords = {اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی
%A بهلولی قائن, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]