پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2009-9)

عنوان : ( تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری )

نویسندگان: علیرضا فروغی , قاسمی نژاد , تربتی نژاد , زره داران , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری

کلمات کلیدی

, تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری, مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015647,
author = {فروغی, علیرضا and قاسمی نژاد and تربتی نژاد and زره داران and ناصریان, عباسعلی},
title = {تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2009},
volume = {1},
number = {3},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
keywords = {تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری
%A فروغی, علیرضا
%A قاسمی نژاد
%A تربتی نژاد
%A زره داران
%A ناصریان, عباسعلی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2009

[Download]