پژوهشنامه آفریقا, دوره (2), شماره (4), سال (2009-4) , صفحات (90-113)

عنوان : ( نقش راهبردی رود نیل در همگرایی و واگرایی کشورها )

نویسندگان: هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله سعی کرده است به روش توصیفی - تحلیل نقش راهبردی رود نیل در همگرایی یا واگرایی کشورها و میزان تاثیر گذاری رژیم صهیونیستی و آمریکا را در این مسئله بررسی کند

کلمات کلیدی

ژئوپلیتیک آب. همگرایی . واگرایی . رود نیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015663,
author = {اعظمی, هادی},
title = {نقش راهبردی رود نیل در همگرایی و واگرایی کشورها},
journal = {پژوهشنامه آفریقا},
year = {2009},
volume = {2},
number = {4},
month = {April},
issn = {1522-1568},
pages = {90--113},
numpages = {23},
keywords = {ژئوپلیتیک آب. همگرایی . واگرایی . رود نیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش راهبردی رود نیل در همگرایی و واگرایی کشورها
%A اعظمی, هادی
%J پژوهشنامه آفریقا
%@ 1522-1568
%D 2009

[Download]