تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (93-98)

عنوان : ( اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) )

نویسندگان: محمدتقی عبادی , مجید عزیزی ارانی , اکرم فرزانه پلگرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی در 4 رقم بابونه (Matricaria recutita L.)، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1387 در آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. فاکتور اول شامل سطوح مختلف شوری (صفر، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار) نمک کلرید سدیم و فاکتور دوم شامل 4 رقم بابونه: بونا، جرمانیا، گورال و لوتئا بود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد اثر سطوح مختلف شوری و رقم بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری هر یک از صفات اندازه گیری شده کاهش معنی داری یافتند. رقم گورال در تیمارهای 50، 100 و 150 میلی مولار کلرید سدیم دارای برتری معنی داری بر تمام ارقام دیگر بود و توانست در تیمار 100 و 150 میلی مولار به ترتیب 03/36 و 3/23 درصد جوانه بزند. طول ساقه چه نسبت به طول ریشه چه کاهش بیشتری در مقابل شوری نشان داد. ارقام مختلف بابونه به دلیل تفاوت های ژنتیکی نسبت به تنش شوری عکس العمل متفاوتی نشان دادند. بطور کل به نظر می رسد رقم گورال در بین ارقام مورد مطالعه دارای بیشترین تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی بود.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, بابونه, مولفه های جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015673,
author = {عبادی, محمدتقی and عزیزی ارانی, مجید and فرزانه پلگرد, اکرم},
title = {اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.)},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {1},
month = {July},
issn = {2228-7604},
pages = {93--98},
numpages = {5},
keywords = {تنش شوری، بابونه، مولفه های جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.)
%A عبادی, محمدتقی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فرزانه پلگرد, اکرم
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2009

[Download]