مطالعات اسلامی, دوره (82), شماره (2), سال (2009-5) , صفحات (177-202)

عنوان : ( مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیوم )

نویسندگان: هاشم مروارید , علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیا هیوم واقعاً تجربه گرایی شکاک بود؟ تصویر رایجی که تا چندی پیش، از هیوم وجود داشت، او را تجربه‌گرایی ترسیم می‌کرد که بر خلاف تجربه‌گرایان پیش از خود توانست شکاکیت را، که نتیجة منطقی تجربه‌گرائی است، از آن استنتاج کند. طبق این تفسیر، کل پروژه هیوم نفی و رد معرفت متافیزیکی و نیز علمی براساس اصول تجربه‌گرایی است. اما در نیمة اول قرن بیستم، دیوید کمپ اسمیث تفسیر ایجابی‌تر جدیدی از هیوم ارائه داد. طبق تفسیر او کل هدف هیوم نفی و رد نیست، بلکه هدف اصلی او آن است که نشان دهد باورهای بنیادین انسانی، که طبق اصول تجربه گرائی از تجربه و یا عقل غیر قبل کسب‌اند، از طبیعت انسان ناشی می‌شوند، و به دیگر سخن ، طبیعت آنها را بر ما تحمیل می‌کند. و بدین ترتیب، اسمیث هیوم را از تجربه‌گرایی شکاک به فیلسوفی طبیعت‌گرا تبدیل میکند. این نوشتار در صدد انجام مقایسه‌ای اجمالی بین این دو تفسیر از هیوم است.

کلمات کلیدی

فلسفه هیوم ‏ تجربه گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015678,
author = {هاشم مروارید and حقی, علی},
title = {مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیوم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {82},
number = {2},
month = {May},
issn = {1010-4992},
pages = {177--202},
numpages = {25},
keywords = {فلسفه هیوم ‏ تجربه گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیوم
%A هاشم مروارید
%A حقی, علی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]