فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (3), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (41-49)

عنوان : ( بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , بتول فیض , ناصر شاه طهماسبی , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تولید نانوپودر هیدروکسی آپاتیت ابتدا با استفاده از اسید ارتوفسفریک محلول حاوی فسفر و با کمک محلول آبی هیدروکسیدکلسیم محلول حاوی کلسیم تهیه گردید. محلول های حاوی فسفر و کلسیم به آهستگی به یکدیگر افزوده شدند. محلول حاصل در شرایط مشخص و به مدت زمان کافی هم زده شد و به pH حدود 10 رسانده شد. محصول به دست آمده پس از قرار گرفتن در دمای 85 درجه سانتی گراد و به مدت h 24 خشک و با آسیای گلوله‌ای خرد گردید. آزمون های پراش پرتو ایکس (XRD) جهت بررسی رفتار بلورینگی، آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) جهت بررسی رفتار حرارتی و به منظور صحت تولید نانوپودر از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردید. نتایج به دست آمده از آزمون XRD و همچنین بررسی توسط TEM بیانگر تولید پودر نانوهیدروکسی آپاتیت با متوسط ضخامت کمتر از nm 30 است. نتایج آنالیز TGA نشان می دهد که درصد کاهش وزن برای کلیه پودرهای نگهداری شده در دماهای 23-، 25 و 160 درجه سانتی گراد کمتر از 5 درصد می باشد که نشان دهنده وابستگی جزیی تخریب به دمای نگهداری می باشد.

کلمات کلیدی

, نانوهیدروکسی آپاتیت, رفتار حرارتی, تفرق اشعه ایکس, آنالیز وزن سنجی حرارتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015682,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and بتول فیض and شاه طهماسبی, ناصر and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2009},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1405},
pages = {41--49},
numpages = {8},
keywords = {نانوهیدروکسی آپاتیت، رفتار حرارتی، تفرق اشعه ایکس، آنالیز وزن سنجی حرارتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A بتول فیض
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2009

[Download]