دانش و توسعه, دوره (16), شماره (28), سال (2009-10) , صفحات (22-44)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه‌های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور) )

نویسندگان: ابراهیم میرزایی , احمد صباحی , اکبر باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله ,ارائه نتایج ارزیابی اقتصادی پروژه احداث راه میان بر سربیشه خراسان جنوبی به بازارچه مرزی میل 78 و نیز معرفی آثار اقتصادی -اجتماعی اجرای این طرح می باشد .

کلمات کلیدی

, ارزیابی اقتصادی , نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری , راه سربیشه , بازارچه مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015689,
author = {ابراهیم میرزایی and صباحی, احمد and اکبر باقری},
title = {ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه‌های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {28},
month = {October},
issn = {2008-1456},
pages = {22--44},
numpages = {22},
keywords = {ارزیابی اقتصادی ;نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری ;راه سربیشه ;بازارچه مرزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه‌های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور)
%A ابراهیم میرزایی
%A صباحی, احمد
%A اکبر باقری
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]