مطالعات اسلامی, دوره (35), شماره (60), سال (2003-9) , صفحات (171-182)

عنوان : ( حروف مقطعه از منظر قرآن شناسان غربی )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دربارة حروف مقطّعة موجود در سرآغاز برخی از سوره‌های قرآن و معنا و مدلول آن حروف، عالمان مسلمان و غیرمسلمان آرا و نظریه‌های بسیاری را در میان نهاده‌اند. ولی این آرا عمدتاً جستجوگر را اقناع نمی‌کند. نگارنده در این مقالة کوتاه آرای قرآن شناسان غربی را به اختصار گزارش کرده و در حدّ بضاعت مُزجاة خود نشان داده است که آن آرا تا چه مایه سست بنیاد و خودسرانه است.

کلمات کلیدی

, قرآن, حروف مقطّعه, حروف رازآمیز, قرآن شناسان غربی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015694,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {حروف مقطعه از منظر قرآن شناسان غربی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2003},
volume = {35},
number = {60},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {171--182},
numpages = {11},
keywords = {قرآن، حروف مقطّعه، حروف رازآمیز، قرآن شناسان غربی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حروف مقطعه از منظر قرآن شناسان غربی
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2003

[Download]