مطالعات ملی, دوره (2), شماره (8), سال (2001-7) , صفحات (1-29)

عنوان : ( روابط بین قومی و تاثیرآن بر هویت اقوام درایران )

نویسندگان: علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراکم و قرینگی روابط بین قومی درحوزه های تعاملی اقتصاد، سیاست ، فرهنگ و اجتماع ، تعلق و وفاداری اقوام به اجتماع ملی را تقویت می کند. مقاله حاضربا استناد به داده های تجربی ، فرضیه مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد.نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش همکاریهای بین قومی که از ترکیب سه نوع رابطه فکری ، عاطفی و معیشتی اقوام حاصل می شود ، تعلق و وفاداری اقوام به اجتماع ملی افزایش پیدا می کند و درمقابل با افزایش تعارضات و خصومت های قومی ، تعلق و وفاداری اقوام به اجتماع ملی کاهش پیدا می کند

کلمات کلیدی

, قوم , اجتماع ملی , هویت قومی , هویت ملی , روابط بین قومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015695,
author = {یوسفی, علی},
title = {روابط بین قومی و تاثیرآن بر هویت اقوام درایران},
journal = {مطالعات ملی},
year = {2001},
volume = {2},
number = {8},
month = {July},
issn = {1735-059x},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {قوم ، اجتماع ملی ، هویت قومی ، هویت ملی ، روابط بین قومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روابط بین قومی و تاثیرآن بر هویت اقوام درایران
%A یوسفی, علی
%J مطالعات ملی
%@ 1735-059x
%D 2001

[Download]