دانش کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (247-259)

عنوان : ( مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقی )

نویسندگان: شهاب اقبالی شاه آباد , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ابراهیم کازرونی منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر روشهای مختلف مدیریت بر میزان کاهش تراکم و بیوماس علفهای هرز و در نتیجه عملکرد سیب زمینی آزمایشی بصورت طرح کرتهای خرد شده نواری برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1382 به اجرا در آمد .فاکتورهای آزمایشی شامل دو نوع سیستم شخم و 8 تیمار مدیریت علفهای هرز بود. نتایج نشان داد که افزایش شاخض سطح برگ و بیوماس اندام های هوایی سیب زمینی تا موقع بسته شدن کانوپی در تیمار های تلفیقی بیشتر بود. تیمار وجین و تلفیق آن با سایر تیمار ها در کاهش تراکم و بیوماس علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ بهتر از سایر تیمار ها بود. بیشترین تعداد غده ها ی درشت و متوسط و کمترین تعداد غده های ریز در تیمار کولتیواتور و تلفیق آن با سایر تیمار ها بود . بین دو سیستم حفاظتی و متداول ازنظر شاخص سطح برگ سیب زمینی اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی بیوماس علفهای هرز و پهن برگ و باریک برگ در شخم حفاظتی کمتر از شخم متداول بود. درمجموع تیمار وجین و تلفیق آن با سایر تیمارها در کاهش تراکم و بیوماس علفهای هرز موفق تربود و تیمار کولتیواتور وتلفیق آن باسایر تیمار ها برصفات مختلف سیب زمینی دارای اثرات مثبت بود.

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, سیستم شخم حفاظتی و متداول , علفهای هرز و مدیریت تلفیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015697,
author = {اقبالی شاه آباد, شهاب and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and کازرونی منفرد, ابراهیم},
title = {مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقی},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2009},
volume = {19},
number = {1},
month = {September},
issn = {1680-242X},
pages = {247--259},
numpages = {12},
keywords = {سیب زمینی، سیستم شخم حفاظتی و متداول ، علفهای هرز و مدیریت تلفیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقی
%A اقبالی شاه آباد, شهاب
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کازرونی منفرد, ابراهیم
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2009

[Download]