دانش علف های هرز ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2009-3) , صفحات (15-22)

عنوان : ( ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , حسین صادقی نامقی , سید احمد حسینی , Haeinz muller ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خارلته (Cirsium arvense) یکی از مهمترین علف های هرز مساله ساز دنیا و از معضلات مزارع، باغ های میوه، سبزیجات، مراتع و چراگاه های ایران می باشد. به منظور بررسی کارایی سوسک سبز لاک پشتی (Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی خارلته و تعیین تراکم موثر آن، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار شامل پنج سطح آلودگی به حشره (صفر، 5 ، 10 ، 15 و 20 لارو حشره روی هر بوته) در 5 تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که این حشره موجب کاهش ارتفاع، وزن خشک زیست توده و تولید بذر خارلته، در مقایسه با شاهد شد. به طوریکه در تراکم 20 عدد لارو روی هر بوته خارلته، وزن خشک زیست توده کل، حدود 78 درصد و تولید بذر آن حدود 94 درصد کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, حشرات گیاه خوار, کنترل علف های هرز, کنترل بیولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015711,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and صادقی نامقی, حسین and حسینی, سید احمد and Haeinz Muller},
title = {ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2009},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-3548},
pages = {15--22},
numpages = {7},
keywords = {حشرات گیاه خوار، کنترل علف های هرز، کنترل بیولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A صادقی نامقی, حسین
%A حسینی, سید احمد
%A Haeinz Muller
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2009

[Download]