تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2009-8) , صفحات (333-346)

عنوان : ( بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زنی و رشد علف هرز دائمی(Cynodon dactylon (L.) Pers) در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی )

نویسندگان: محمد شاهین دانشمندی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر بازدارندگی اکالیپتوس (Eucalyptus golubulus Labill.) بر جوانه زنی و رشد علف هرز پنجه مرغی Cynodon dactylon (L.)) به صورت غلظتهای متفاوت اسانس(20، 50 و 100 پی پی ام) ) با روش محلول پاشی ، ،50ppm ،20ppm) الف) 5 و 10 درصد وزنی ) به صورت مالچ و مخلوط با خاک در چهار تکرار و ج) تأثیر غلظتهای مختلف ، ب) مقادیر مختلف برگ ( 2 50 و 75 درصد ) بر فر ایند جوانه زنی ریزومهای این عل ف هرز با سه تکرار ، 100 ) و عصاره ( 25 ppm ،50ppm ،20ppm) اسانس در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه آزمایش مجزا مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که تأثیر غلظتهای مختلف اسانس به صورت محلول پاشی باعث کاهش رشد و ارتفاع بوته ها شد . کمترین میزان رشد رویشی در تیمار 100 ) بود که پس از گذشت چهار ماه بتدریج نشانه های زردی و خشکیدگی در آنها ظاهر شد. مالچ ppm) محلول پاشی با اسانس اکالیپتوس نیز تأثیر بازدارندگی قابل توجهی بر جوانه زنی ریزومها د اشت ، ب ه گونه ای که در 50 درصد تیمار مالچ اکالیپتوس جوانه زنی ریزومها به طور کامل متوقف شد . بیشترین تعداد س اقه روییده شده از هر ریزوم در تیمار شاهد مشاهده شد . در آزمایش سوم فرایند جوانه زنی ریزومها تحت تأثیر اسانس و عص اره اکالیپتوس قرار گرفت . جوانه زنی و ظهور گیاهچه ها با افزایش غلظت اسانس کاهش می یافت. غلظت 25 درصدی عصاره ، جوانه زنی را 66 درصد کاهش داد ولی غلظ تهای 50 درصد و 75 درصد آن باعث توقف کامل جوانه زنی شد. از نتایج بدست آمد ه استنباط می شود که عصاره و بعد اسانس اکالیپتوس دارای پتانسیل بالقوه در کنترل و مدیریت علف هر ز پنجه مرغی بوده و می توان در راستای تحقق کش اورزی ارگانیک و تهیه عل فکشهای با منشأ طبیعیاز آن استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, Cynodon dactylon , Eucalyptus golubulus آللوپاتی, اسانس, عصاره, مالچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015712,
author = {محمد شاهین دانشمندی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زنی و رشد علف هرز دائمی(Cynodon dactylon (L.) Pers) در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2009},
volume = {25},
number = {3},
month = {August},
issn = {1735-0905},
pages = {333--346},
numpages = {13},
keywords = {Cynodon dactylon ،Eucalyptus golubulus آللوپاتی، اسانس، عصاره، مالچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زنی و رشد علف هرز دائمی(Cynodon dactylon (L.) Pers) در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی
%A محمد شاهین دانشمندی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2009

[Download]