پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (4), شماره (14), سال (2008-6) , صفحات (19-41)

عنوان : ( بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384 )

نویسندگان: فاطمه ثابت , حسینعلی کوهستانی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384

کلمات کلیدی

, عزت نفس, اثربخشی, مدیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015715,
author = {فاطمه ثابت and کوهستانی, حسینعلی and مهرام, بهروز},
title = {بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384},
journal = {پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد},
year = {2008},
volume = {4},
number = {14},
month = {June},
issn = {1735-7659},
pages = {19--41},
numpages = {22},
keywords = {عزت نفس، اثربخشی، مدیران آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384
%A فاطمه ثابت
%A کوهستانی, حسینعلی
%A مهرام, بهروز
%J پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد
%@ 1735-7659
%D 2008

[Download]