همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وعربی , 2010-05-11

عنوان : ( ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی )

نویسندگان: محمدجواد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلاتی که ممکن است در ترجمه از عربی به فارسی خود را نشان دهد، ترجمه جملات دارای فعل دو مفعولی یا سه مفعولی است. می دانیم که در زبان فارسی ساختار جمله دو مفعولی وجود دارد، اما از جمله سه مفعولی نمی توان در آن نمونه ای یافت. نکته ای که پژوهش حاضر در پی بررسی آن است این است که آیا در ترجمه جمله های دو مفعولی عربی – در انواع مختلف آن از قبیل افعال قلوب، افعالی همچون اعطی، کسا و ... – می توان یک جمله دو مفعولی فارسی به کار برد یا باید آن ها را به ساختارهای دیگری در فارسی برگرداند و همچنین در ترجمه جمله های سه مفعولی عربی به فارسی از چه ساختارهایی می توان استفاده کرد. بررسی حاضر نشان می دهد که در بازگردانی جمله های دومفعولی عربی به فارسی، تنها گروه اندکی – همچون فعل کسا- قابلیت آن را دارند که در فارسی به جمله دو مفعولی ترجمه شوند اما در اکثر موارد باید از ساختارهای دیگری همچون جمله های چهار جزئی با متمم و مفعول یا چهار جزئی با مسند و مفعول و غیره استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, عربی, فارسی, ترجمه, جمله دومفعولی, جمله سه مفعولی, جمله چهارجزئی با متمم و مفعول – جمله چهارجزئی با مسند و مفعول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015717,
author = {مهدوی, محمدجواد},
title = {ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی},
booktitle = {همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وعربی},
year = {2010},
location = {بیروت, لبنان},
keywords = {عربی- فارسی- ترجمه- جمله دومفعولی- جمله سه مفعولی- جمله چهارجزئی با متمم و مفعول – جمله چهارجزئی با مسند و مفعول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی
%A مهدوی, محمدجواد
%J همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی وعربی
%D 2010

[Download]