پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (23), شماره (2), سال (2010-1) , صفحات (106-107)

عنوان : ( ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یک بیماری جدید ویروسی پیازدر ایران )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , محمدعلی سبک خیزخیاط , ماهرخ فلاح رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ویروس لکه‌زرد زنبق (IYSV) یکی از عوامل بیماری‌زای مهم پیاز در کشورهایی است که این بیماری گزارش شده است. این ویروس دامنه میزبانی وسیعی دارد به‌وسیله تریپس پیاز (Thrips tabaci) انتقال می‌یابد. طی بازدیدهایی که از مزارع پیاز اطراف مشهد در تابستان 86 صورت گرفت، نمونه‌هایی با علایم مشابه به بیماریهای ویروسی همراه با جمعیت بالایی از تریپس مشاهده شد. با توجه به شباهت علایم به بیماری ویروسی لکه زرد زنبق نمونه‌هایی از برگ‌های دارای علایم پیاز جمع‌آوری و با آنتی‌سرم‌های اختصاصی این ویروس در آزمون DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون الایزا نشان داد که اغلب نمونه‌های جمع‌آوری شده در مزارع حومه مشهد به این ویروس آلوده می‌باشند. این اولین گزارش از وقوع توسپوویروس لکه زرد زنبق از مزارع پیاز در ایران می‌باشد.

کلمات کلیدی

, پیاز, ویروس لکه زرد زنبق , الایزا, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015718,
author = {جعفرپور, بهروز and سبک خیزخیاط, محمدعلی and فلاح رستگار, ماهرخ},
title = {ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یک بیماری جدید ویروسی پیازدر ایران},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {January},
issn = {2980-8170},
pages = {106--107},
numpages = {1},
keywords = {پیاز- ویروس لکه زرد زنبق - الایزا- ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یک بیماری جدید ویروسی پیازدر ایران
%A جعفرپور, بهروز
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2010

[Download]