علوم دامپزشکی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (837-840)

عنوان : ( گزارش درمانگاهی یک مورد ازدیاد حساسیت جلدی بدنبال واکسیناسیون تب برفکی در تلیسه )

نویسندگان: وحید نجار نژاد مشهدی , احمدرضا موثقی , غلامرضا محمدی , مهدی باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این گزارش یافته های بالینی وهیستوپاتولوژی ازدیاد حساسیت جلدی بدنبال واکسیناسیون با تب برفکی در یک راس تلیسه 12 ماهه در یکی از گاوداریهای اطراف مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, واکسیناسیون, تب برفکی, ازدیاد حساسیت جلدی , گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015734,
author = {نجار نژاد مشهدی, وحید and موثقی, احمدرضا and محمدی, غلامرضا and باقری, مهدی},
title = {گزارش درمانگاهی یک مورد ازدیاد حساسیت جلدی بدنبال واکسیناسیون تب برفکی در تلیسه},
journal = {علوم دامپزشکی ایران},
year = {2009},
volume = {6},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-3904},
pages = {837--840},
numpages = {3},
keywords = {واکسیناسیون، تب برفکی، ازدیاد حساسیت جلدی ، گاو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش درمانگاهی یک مورد ازدیاد حساسیت جلدی بدنبال واکسیناسیون تب برفکی در تلیسه
%A نجار نژاد مشهدی, وحید
%A موثقی, احمدرضا
%A محمدی, غلامرضا
%A باقری, مهدی
%J علوم دامپزشکی ایران
%@ 1735-3904
%D 2009

[Download]