پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (41), شماره (70), سال (2010-3) , صفحات (65-76)

عنوان : ( تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره مندی جمعیت از تعادل های درونی و بیرونی، شرط تحقق نقش آن در ارتقای سطح توسعه و قدرت هر سرزمین است. یکی از مهم ترین متغییرهای تاثیر گذار درونی، میزان باروذری جمعیت است......

کلمات کلیدی

, باروری عمومی , باروری همسان شده, شهرستان های مرزی, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015767,
author = {شایان, حمید},
title = {تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2010},
volume = {41},
number = {70},
month = {March},
issn = {2008-6296},
pages = {65--76},
numpages = {11},
keywords = {باروری عمومی ،باروری همسان شده، شهرستان های مرزی، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی
%A شایان, حمید
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2010

[Download]