فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (3), شماره (3), سال (2009-11) , صفحات (7-14)

عنوان : ( ساخت پوشش نوین ضخیم پایه پلیمری با استفاده از چسب سیانواکریلات و تعیین خواص مکانیکی و حرارتی آن )

نویسندگان: نسرین صمدزاده , مهرداد کاشفی تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر چه استفاده از پوششها در صنعت سابقهای طولانی دارد ولی با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و نیاز به تولید پوششها با خواص و کاربرد جدید همواره نیاز بهاستفاده از پوششهای جدید احساس میشود. یکی از انواع این پوششها که بهتازگی کاربرد زیادی یافتهاند، پوششهای پایه پلیمری میباشند. در تحقیق حاضر، پودر سرامیکی آلومینا با چسب پلیمری سیانواکریلات مخلوط شده و سپس با ایجاد شرایط مناسب، مخلوط خمیری حاصل روی زیر لایه پوشش داده میشود. بهمنظور کنترل فرآیند مخلوطسازی و تولید یک مخلوط مناسب برای پوشش دهی، از پاراتولوئن سولفونیک اسید بهعنوان پایدار کننده و از کافئین بهعنوان آغازگر پلیمرشدن چسب سیانواکرلیت استفاده شدهاست. در این پژوهش از دو نوع چسب اتیل سیانواکریلات و آلکوکسی اتیل سیانواکریلات بههمراه پودر سرامیکی آلومینا و زیر لایه آلومینیوم استفاده و خواص مکانیکی، ساختاری و رفتار حرارتی پوشش مورد بررسی قرار گرفتهاست. مشخص شد با افزایش میزان آغازگر پلیمراسیون در مخلوط، تخلخلها در پوشش حاصله افزایش و سختی و استحکام چسبندگی فصل مشترک کاهش پیدا میکنند. بعلاوه افزایش درصد حجمی پودر در مخلوط موجب افزایش سختی و کاهش استحکام چسبندگی فصل مشترک میشود. همچنین دمای کاری پوشش زیر 140 درجه سانتیگراد پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, پوشش, چسب سیانواکریلات, استحکام چسبندگی, سختی, رفتار حرارتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015780,
author = {صمدزاده, نسرین and کاشفی تربتی, مهرداد},
title = {ساخت پوشش نوین ضخیم پایه پلیمری با استفاده از چسب سیانواکریلات و تعیین خواص مکانیکی و حرارتی آن},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2009},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1405},
pages = {7--14},
numpages = {7},
keywords = {پوشش، چسب سیانواکریلات، استحکام چسبندگی، سختی، رفتار حرارتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت پوشش نوین ضخیم پایه پلیمری با استفاده از چسب سیانواکریلات و تعیین خواص مکانیکی و حرارتی آن
%A صمدزاده, نسرین
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2009

[Download]